Stratégie

Télécharger Stratégie pour Android

Publié par CoverPage s.r.o.

Télécharger ↲

Tutoriels: Comment télécharger et installer Stratégie sur votre téléphone Android

Stratégie pour android  Stratégie pour android  Stratégie pour android  Stratégie pour android  

Télécharger Stratégie apk en seulement 4 étapes ci-dessous: ↲


Étape 1: Téléchargez le Stratégie sur votre appareil

Vous pouvez le faire maintenant, en utilisant l’un des miroirs de téléchargement ci-dessous. Son garantie à 99% de fonctionner . Si vous téléchargez le fichier sur un ordinateur, veillez à le déplacer sur votre appareil Android.  


Étape 2: Autoriser les applications tierces sur votre appareil.

Pour installer le Stratégie, , vous devez vous assurer que les applications tierces sont actuellement activées en tant que source d’installation. Allez simplement dans Menu> Paramètres> Sécurité> et cochez Sources inconnues pour autoriser votre téléphone à installer des applications provenant de sources autres que Google Play Store.


Étape 3: Allez dans votre gestionnaire de fichiers

Vous devrez maintenant localiser le Stratégie le fichier que vous venez de télécharger.
Une fois que vous avez localisé le Stratégie fichier, cliquez dessus pour lancer le processus d’installation normal. Appuyez sur "Oui" lorsque rien vous est demandé. Veillez toutefois à lire toutes les invites à l"écran.


Étape 4: Profiter

Stratégie est maintenant installé sur votre appareil. Prendre plaisir!


Meilleures sources de téléchargement

Télécharger Android ↲

Gratuit Sur iTunes

Quoi de neuf dans Stratégie?

Stratégie sú jediný odborný mesačník o marketingu, reklame, médiách. Na slovenskom odbornom trhu majú dlhoročné a stabilné postavenie. V septembri 2010 sa stali prvým slovenským časopisom dostupným na iPade. Je to titul pre komunitu pracujúcu v oblastiach, kde je marketingová komunikácia nevyhnutná. Rovnako sem patrí cieľová skupina ľudí, ktorí pracujú v oblasti médií, reklamy, servisných agentúr a online prostredí. Stratégie prichádzajú s novinkami a inšpiráciami. Zaoberajú sa tým, ako efektívne využívať marketingové nástroje, ktoré formy komunikácie fungujú, ako sa správa konkurencia. Nevyhnutnosťou v obsahu sú dáta a výskumy. Stratégie ponúkajú v priebehu roka takmer dve desiatky monotematických špecializovaných príloh, orientovaných na najvýznamnejšie segmenty komunikačného priemyslu na Slovensku. Mnohé z nich sa stali takmer oficiálnymi ročenkami jednotlivých profesijných asociácií a odvetví. Špecializované prílohy ponúkajú ešte detailnejší pohľad na aktuálny stav v daných odvetviach, trendy a perspektívy ich ďalšieho rozvoja. V aplikácii máte možnosť zakúpenia predplatného* a týmto spôsobom máte vydanie k dispozícii ešte skôr ako je v stánku! Zároveň získavate prístup k celému archívu až do Januára 2010. * Platba za predplatné bude zaplatená z vášho iTunes účtu po potvrdení o nákupe. Predplatné sa automaticky obnovuje, čo znamená, že bude automaticky predĺžené po vypršaní jeho platnosti. Vždy môžete zrušiť nasledujúce predĺženie predplatného najneskôr 24 hodín pred koncom súčasného predplatného obdobia. Predplatné na 12 mesiacov: 54,99€ (4,58€ za vydanie) Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na http://www.coverpageapp.com/policy --------------------------------------- Stratégie magazine is one of its kind magazine specialized in marketing, advertising and media. It has the longstanding and stable role in the Slovak market. It was the very first magazine available on iPad in Slovakia, starting in September 2010. Stratégie is the title for community working in industries where marketing communication is the necessary part of business. It is also for group of people working in media, advertising, agencies and online environment. We are bringing the innovation and inspiration. It is all about using marketing effectively, ways of communication which work the best and competition and their behavior. Important part of the content is always the data and research. Stratégie magazine also brings nearly twenty specialized supplements, orientated to the most influential segments of communication industry in Slovakia. Lot of the supplements became almost the official year-book of some of the professional associations. Specialized supplements are bringing even more detailed sight of current state of each field, trends and the perspective of its future enlargement. In application, there is possibility to buy a subscription* and get your favourite issues even before they are printed! You also get an access to archive of all issues from January 2010. * Payment for subscription will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase. Subscriptions are auto-renewable, means that they will be automatically renewed after they expire. You can always cancel next renewal of subscription at least 24-hours before the end of the current period. You can choose among three lengths of subscription: Subscription for 12 months: 54,99€ (4,58€ per issue) More information about privacy policy visit http://www.coverpageapp.com/policy

keyboard_arrow_up